Sociaal-culturele vraagstukken

Scholen en (hoger) onderwijsinstellingen worden omwille van de steeds diversere leerlingen- en studentenpopulatie meer en meer geconfronteerd met sociaal-culturele diversiteitsvraagstukken. 

Pasklare antwoorden zijn er niet. Enkel een raamwerk van sleutelcompetenties voor leren VOOR diversiteit waarin deze kwesteis behandeld worden vanuit een houding van:

  • normaliteit Diversiteit is alomtegenwoordig. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam.
  • Onbevooroordeeldheid & non-discriminatie Omgaan met diversiteit betekent dat we ons bewust worden van onze stereotypen en deze zeker niet laten uitmonden in vooroordelen. We gaan anderen beschouwen als individuen en hen onbevangen observeren in een specifieke context. Daarnaast hoeden we ons ervoor om anderen niet te discrimineren.
  • multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.
  • flexibiliteit Kunnen functioneren in een complexe samenleving veronderstelt dat we vlot kunnen switchen tussen verschillende codes die worden gehanteerd, naargelang context, personen, situaties, culturen. Hier gaat een dynamisch proces aan vooraf van observeren, afwegen, uittesten wat wel en niet kan, onderhandelen en zich manifesteren of aanpassen zonder het eigen referentiekader te verloochenen.
  • dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.
  • leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.

In dit filmpje zie je hoe de Vrije Universiteit Amsterdam halalvoedsel toevoegt aan het aanbod van het studentenrestaurant:

Sociaal-cultureel vraagstuk Een gebedsruimte op school? Sociaal-cultureel vraagstuk Halalvoedsel op school?

 

Leesvoer:
  • Overbeeke, A.; Foblets, M.-C. & Brems, E. (2009). Culturele diversiteit in het onderwijs. Een werkboek. Den Haag/Leuven: Acco. In dit boek worden sociaal-culturele vraagstukken vanuit een juridische invalshoek benaderd met mensenrechten als een richtinggevend kader. 
Creative Commons License