Halalvoedsel op school?

Sociaal-cultureel vraagstuk

Doelstellingen

 • De studenten maken zich de competentie multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.  eigen. Meer specifiek verwerven ze inzicht in de verschillende perspectieven die aanwezig (kunnen) zijn in een school en in de samenleving rond:
  • Het voorzien van hallal-voedsel op school.
  • Het voorzien van voedsel dat tegemoet komt aan de diversiteit aan eetgewoonten binnen een schoolgemeenschap.
 • De studenten denken na over de verschillende praktische aspecten van het tegemoet komen aan de diversiteit aan eetgewoonten binnen een schoolgemeenschap. 

TimingLang (één of meerdere lesuren)

Richtlijnen

Met wie?

 • Deze opdracht betreft een groepsopdracht waaraan in groepen van 3 zowel digitaal (met behulp van een discussieforum) als in de klas kan gewerkt worden.

Voorbereiding

Opdracht

1. Elk groepslid krijgt een bronnenkaart die hij of zij individueel doorneemt. Daarna vat elkeen kort samen wat hij of zij heeft gelezen en wat zijn of haar eigen visie en/of mening is omtrent datgene wat gelezen werd. Verschillende meningen worden in groep uitgewisseld en men tracht binnen de groep via dialoog min of meer tot consensus te komen omtrent de vraag of op school al dan niet tegemoet moet worden gekomen aan voedingsgewoonten van leerlingen.

De bronnenkaarten:

2. Een lijst wordt opgesteld van elementen waarmee men rekening houdt indien men ervoor kiest om het voedsel op school af te stemmen aan de voedingsgewoonten van de aanwezige schoolpopulatie.

 • Op basis waarvan of hoe zal beslist worden of voeding op school wordt aangepast aan diverse eetgewoonten?
 • Wie wordt betrokken bij het overleg omtrent het doorvoeren van deze veranderingen?
 • Welke visie op diversiteit ligt aan de basis van deze beslissing of de wijze waarop deze beslissing wordt genomen?
 • Met welke praktische zaken moet men rekening houden?
 • Welke reacties zal dit opleveren? Welke positie kunnen voor- of tegenstanders innemen? Hoe wordt mogelijk omgegaan met deze mogelijk uiteenlopende reacties?
 • Op welke wijze worden deze veranderingen gecommuniceerd?

3. Plenum:

 • De bevindingen uit (1) van elke groep worden aan de rest van de klas voorgesteld en besproken.
  • Meningen worden geïnventariseerd.
  • Omtrent de meest genoemde, meest relevante of meest conflictueuze mening kan verder gediscussieerd worden door deze vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, kritisch te bekijken.
 • De lijsten opgesteld in (2) worden aan de klasgroep voorgesteld. Men kan ervoor kiezen om deze samen te voegen. Indien de lijsten van de verschillende groepen erg van elkaar afwijken is het waardevol om deze elementen in groep te bediscussiëren. 

Nabespreking

...

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

Eenzelfde oefening kan gemaakt worden op basis van gelijk welke relevante diversiteitskwestie op schoolniveau.

Transfer

Ook als lerarenopleiding kunt u dezelfde denkoefening maken omtrent gelijkaardige diversiteitsvraagstukken op het niveau van de instelling.

Creative Commons License