In partnerschap met ouders

Het belang

Uit onderzoek ( OMIG & De Vries, 2010 OMIG, op. Cit., p 68; De Vries, P. ( 2010 ). Handboek ouders in de school. Amersfoort, CPS, p 19.  ) blijkt dat ouderbetrokkenheid niet alleen gunstig is voor ouders, maar ook voor kinderen. Ouders krijgen een positievere houding t.a.v. de school en ook leerprestaties van leerlingen verbeteren. Op zijn beurt heeft ook dit een positieve invloed op de kinderen ( Vlaamse gemeenschapscommissie Vlaamse gemeenschapscommissie. Visietekst Ouderbetrokkenheid, Onderwijscentrum Brussel. Verkregen via http://onderwijscentrumbrussel.vgc.be/26%2010%202011%20Visietekst%20oude... ).

Een partnerschap creëren met ouders kan soms moeizaam verlopen:

  • Negatieve ervaringen uit het eigen schoolverleden, een gevoel van onkunde of het gevoel niet in staat te zijn een degelijke opvoeding te bieden, … kunnen ervoor zorgen dat het contact en de communicatie met leerkrachten en school moeilijk tot stand komt. Dit is net nodig om een partnerschap te realiseren.
  • Ook kansarme ouders vinden onderwijs belangrijk, maar vaak staat het niet op de eerste plaats. Andere problemen zoals eten voorzien, de rekeningen betalen, schulden aflossen … dringen zich meer aan dan de schoolloopbaan van de kinderen. Dit kan voor veel misverstanden en vooroordelen zorgen bij leerkrachten.
  • Verder kan het ook zijn dat kansarme ouders zich onbekwaam voelen op vlak van de opvoeding van hun kinderen. Ze hebben een ontzag voor de professionaliteit van de leraar. Dit kan een reden zijn waarom bepaalde ouders zich eerder op de achtergrond lijken te houden.

Een respectvolle basishouding van de leerkracht, inzichten in de problematiek ‘kansarmoede’ en een beleid op school zijn nodig om dit structureel aan te pakken op school en in de klas. Inschrijvingen, onthaalmomenten, onderwijsaanbod, voorzieningen, klasinhouden, communicatiebeleid, financieel beleid,… zijn allemaal aangrijpingspunten om tot een goed partnerschap te komen, ook met kansarme ouders ( Vlaamse gemeenschapscommissie Vlaamse gemeenschapscommissie. Visietekst Ouderbetrokkenheid, Onderwijscentrum Brussel. Verkregen via http://onderwijscentrumbrussel.vgc.be/26%2010%202011%20Visietekst%20oude... )!

Hoe?

Een partnerschapsmodel bevat 3 hoekstenen: de school, de ouder en de leerlingen. Belangrijk hierbij is dat de drie zijden gelijk verdeeld blijven en niet verstoord of onderbroken worden zodat de kerntaak, onderwijs verstrekken, niet in het gedrang komt ( De Mets, 2013 De Mets, J. ( 2013 ). Van eiland naar wij-land. Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen. Drukkerij Verbeke: Gent.  ).

Leesvoer:
Een partnerschap met ouders kan alleen tot stand komen wanneer er ook ingezet wordt op communicatie. Een warme relatie met ouders kan gezien worden als een manier om ouders te betrekken als partner. De leerkracht, maar ook de ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Vandaar de noodzaak om ouders als een volwaardige opvoeder én partner te beschouwen. 
 
 
Een partnerschapsrelatie met ouders is noodzakelijk om de emancipatorische functie van het onderwijs te realiseren. Dit kan in op schoolniveau ingebed worden in een ouderbeleid

Onderstaande bronnenkaarten bieden extra inspiratie om dit te realiseren in de kleuterschool. 

Bronnenkaart Aantrekkelijke en toegankelijke school (Ernalsteen, 2002)  

Bronnenkaart De zorg voor kinderen duidelijk en zichtbaar maken (Ernalsteen, 2002)

Op de pagina ‘Leren IN en VOOR diversiteit met ouders’ wordt vertrokken vanuit de verschillende competenties om ouderparticipatie-ouderbetrokkenheid optimaal te benutten.

Er kunnen gradaties onderscheiden worden op vlak van ouderbetrokkenheid. Maar het is belangrijk om de betrokkenheid van iedere ouder te waarderen, ook al is het contrast soms groot tussen de verschillende ouders. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden die in het bereik liggen van iedere individuele ouder. De verwachtingen van de school, dienen hierop afgestemd te worden. Ouders moeten dus aangesproken worden op hun individuele deskundigheid. De bronnenkaart hierover geeft een aantal concrete ideeën weer. 

Bronnenkaart Ouders aanspreken op hun deskundigheden (Ernalsteen, 2002)  

De bronnenkaart ‘7 dimensies van ouderbetrokkenheid’ vormt een hulptool voor wie een krachtige samenwerking tussen ouders en school wil opstellen en om op zijn beurt het leren van kinderen positief te beïnvloeden. 

Bronnenkaart 7 dimensies van ouderbetrokkenheid

Creative Commons License