Betrokkenheid

Betrokkenheid?!

Betrokkenheid verwijst naar de intensiteit van de activiteit, naar concentratie, een “opgeslorpt zijn”, het voluit gaan in, tijdvergetend bezig zijn, het plezier beleven aan exploreren, waarbij het kind zich aan de grens van het eigen kunnen beweegt,” ( Laevers & Depondt, 2004 Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers. ).

Photo credit: adwriter via photopin cc 

Kenmerken

Betrokkenheid uit zich in een aantal uitgesproken kenmerken ( Laevers & Depondt, 2004 Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers. ):

  • Concentratie
  • Motivatie
  • Intense mentale activiteit
  • Voldoening
  • Exploratiedrang
  • Behoeftepatroon
  • Zone van de naaste ontwikkeling

Het filmfragment 'Hoge betrokkenheid bij kinderen' van Kind en Gezin biedt de mogelijkheid om deze te observeren.

                                               

Niveau's 

De kenmerken van welbevinden kunnen zich uiten op verschillende niveaus. Bij iedere kleuter verschilt dit. De minigids van CEGO somt verschillende niveaus op.

Bronnenkaart Minigids welbevinden & betrokkenheid (Cego)

 

 

 

Toets deze niveaus af aan je klasgroep!                                              

Leesvoer:
  • Het boek 'Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs' ( Laevers & Depondt, 2004 Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers. ) geeft verschillende niveaus van welbevinden en betrokkenheid aan.  

Onderstaande oefening gaat over gericht observeren metextra aandacht voor welbevinden en betrokkenheid. Deze helpt je op weg om ook tijdens het klasgebeuren meer aandacht te schenken aan deze 2 variabelen. De observatiegegevens vormen een hulptool om klasactiviteiten zo op te stellen dat ze het welbevinden en betrokkenheid meer kunnen stimuleren. 

Oefening Observatie van een kleuterjuf  

 

 

Inspiratie Themagroepsplan

 

 

Bovenstaande bronnenkaart ( De wereld van het jonge kind, 2013 De wereld van het jonge kind. Vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen, nr 3 ( jaargang 41 ) – november 2013.    ) geeft weer hoe je vanuit de verschillende activiteiten aandachtspunten kan noteren, specifiek voor de kleuters van jouw klas. Dit met ooghoek op het verhogen van de betrokkenheid. 

Een brugfiguur: "Een goede leerkracht kan zijn kinderen warm maken voor alles en nog wat. En kan tonen wat een kind wel kan en op die manier het zelfbeeld voldoende versterken."

Creative Commons License