De school verbreden

Netwerken rond kinderen & jongeren

Scholen en organisaties worden geconfronteerd met een toenemende diversiteit op o.a. etnisch, sociaal, cultureel vlak. Wijken, scholen, jeugdhuizen, … . De draagkracht van organisaties en scholen komt hierdoor sterk onder druk te staan. Wat op school gebeurt kan niet gescheiden worden van de omgeving: gezinnen, gemeenschappen en de buurt. Die toenemende complexiteit maakt het nodig om vanuit verschillende invalshoeken samen te werken en zo uitdagingen in de samenleving aan te gaan.

Een antwoord hierop is het vormen van samenwerkingsverbanden met verschillende partners en instanties. Door samenwerking worden problemen efficiënter, economischer en effectiever aangepakt. Sociale ongelijkheid en achterstelling aanpakken, situeert zich immers op verschillende terreinen die elkaar raken: onderwijs, welzijn, gezondheid, … ( Ainscow e. a., 2010 Ainscow, M., Chapman, C., Dyson, A., Gunter, H., Hall, D., Kerr, K., . . . West, M. (2010). Insight 2: Social inequality: can schools narrow the gap? In K. Kerr & M. West (Eds.). Macclesfield: British Educational Research Association. ; Potapchuk, 2013 Potapchuk, W. R. (2013). The Role of Community Schools in Place-Based Initiatives. Collaborating for Student Succes. Washington: Coalition for Community Schools. ) (zie ook: Kans-arm?).

Een breed netwerk van de school met o.a. brugfiguren, buitenschoolse actoren (schoolopbouwwerk, vrijetijdsverenigingen, kinderopvang…) en ondersteunende instanties (OCMW, CLB, Kind & Gezin, Huizen van het kind,…) kan ervoor zorgen dat kwetsbare gezinnen beter ondersteund worden en de school een toegankelijke plek wordt voor alle kinderen en ouders.

Het creëren van een brede leer- en leefomgeving

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren, ( Joos & Ernalsteen, 2010 Joos, A. & Ernalsteen, V. (2010). Wat is een Brede School? Een referentiekader. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. ).

Leren kan overal plaatsvinden! De aanwezige diversiteit binnen de school, maar ook buiten de school kan benut worden om leerkansen te creëren. De diversiteit binnen de school is geen beperking, maar net een opportuniteit om verschillende leefwerelden, ervaringen, interesses, talen, culturen,… bij elkaar te brengen en als didactisch kapitaal te benutten ( Ernalsteen, 2001 Ernalsteen, V. ( 2001 ). De ICO-mobiel-Handreiking voor een interculturaliseringstraject. Steunpunt Intercultureel Onderwijs: Gent.  ).  Dankzij het verbreden van de school,  creëer je maximale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

 
Bekijk achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden, methodieken, publicaties over Brede School op de website Brede School.  
 
Creative Commons License