Breed observeren

Doordenker Breed observeren en de portretterende klassenraad

Door breed te observeren krijgt men zicht op de diversiteit in lerende groepen. Daarmee bedoelen we dat je leert kijken naar het sociale gedrag van de lerende in verschillende situaties in de klas en in situaties buiten de klas die op het eerste zicht niets met schools leren te maken hebben. Zo blijf je alert voor de aanwezige diversiteit, de perspectieven ( multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. ) en de competenties aanwezig in de klas waar je in het didactisch handelen op kunt voortbouwen. 

Verruim je blik Leeractiviteiten breed observeren

Wil je je nog meer verdiepen in ‘Breed observeren’?  Bekijk dan zeker volgend onderdeel uit het ‘Coachingspakket breed evalueren ‘Zie je wat ik kan?!’ waarin het ‘wat’, ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wanneer’ van breed observeren uit de doeken wordt gedaan. Ook de GOK-fiche kan je verder inzicht verschaffen. 

Breed observeren (Verstraete e.a.)

GOK-Fiche Breed observeren

Onderstaande casus daagt je uit om breed observeren toe te passen in een authentieke situatie: 

Oefening met casus Diversiteit in leerstijlen en motivatie  

 

Laat ook leerlingen breed observeren – Talent-spionnen in KA Tervuren

Tervuren – Er zijn spionnen op het Koninklijk Atheneum (KA). Alle leerlingen van het tweede jaar speurden naar de talenten van hun klasgenoten. 

Let op wat je doet! Ik zie je…

Zonder van elkaar te weten wie, observeerde elke leerling een klasgenoot. Wat viel hen op? Hoe reageerden de leerlingen in de klas? Wat deden ze op de speelplaats? Wie is een leidersfiguur, wie draagt veel zorg voor anderen, wie zorgt voor de humor bij het samenwerken? Sommige leerlingen waren verrast en ontdekten nieuwe talenten bij zichzelf. Anderen werden voor het eerst erkend in hun talenten.

Een leerling wist niet goed waar ze nu precies goed in was. Haar spion vertelde haar dat ze heel snel was in natuurwetenschappen, dat ze er goede punten voor haalt. De spion wilde graag meer uitleg krijgen over dat vak en de bespioneerde kon zo meteen haar talent inzetten. En de talenten beperken zich niet tot vakken op school. Leerlingen leren elkaar ook op sociaal vlak beter kennen. Dat kan soms leiden tot grote ontdekkingen!

Waardering voor elkaar

Na het spioneren schrijven de leerlingen een verslag over de bespioneerde. Welke talenten heb ik gezien? Waar is mijn klasgenoot goed in, in de klas, op de speelplaats, eventueel daarbuiten? Dat verslag komt eerst bij de klastitularis terecht. Alle kwetsende of ongepaste formuleringen gaan eruit, in samenspraak met de spion. Het is een goede oefening in het formuleren van positieve feedback.

Doel van het spionagespel is het in kaart brengen van de talenten van elke leerling. Het spel zet aan tot nadenken over studiekeuze op basis van die talenten. De leerlingen maken die studiekeuze na het tweede jaar. Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op hun keuze kregen ze een voorstelling van het studieaanbod van de school. Dat was het sluitstuk van de twee spionageweken.

Bron

Creative Commons License