Leeractiviteiten breed observeren

Verruim je blik

Doelstellingen

 • De concrete implicaties nagaan van het breed observeren van leeractiviteiten.
 • Nadenken over concrete manieren waarop men breed kan observeren tijdens leeractiviteiten.

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De voorgestelde werkvorm 'Placemat' vereist een groepssamenstelling van 4 personen.
 • Deze opdracht kan ook individueel gemaakt worden. Op deze manier verliest men wel de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. .

Voorbereiding

 • De term ‘breed observeren’ is gekend.
 • De SWOT-analyse analyse wordt eventueel kort toegelicht.
 • Aan elke groep wordt een groot vel papier gegeven (bij voorkeur minimaal A3-formaat).
 • Mogelijkheid tot het bekijken van het filmpje ‘Reflectie op de les’.

Opdracht

1. Bekijk het filmpje 'Reflectie op de les':

2. Elke groep krijgt een groot vel papier. Teken in het midden een rechthoek. Dit vormt het gemeenschappelijke deel. Trek nu vanuit de hoeken van de rechthoek lijnen naar de hoeken van het vel papier. Deze vier velden behoren toe aan elke deelnemer apart.

3. Welke lessen kun je trekken uit dit filmpje omtrent het breed observeren van leeractiviteiten? Maak op basis van dit filmpje een SWOT-analyse over het breed observeren van leeractiviteiten. Elk groepslid maakt zijn of haar eigen SWOT-analyse in het individuele deel. 

Welke zaken kun je ondernemen om breed te observeren in jouw lescontext? Formuleer in jouw individuele deel ook 4 concreet haalbare acties. Let hierbij op de haalbaarheid en planlast!

4. Elk van de groepsleden licht zijn of haar SWOT-analyse toe.

5. Door te argumenteren en luisteren komen de vier groepsleden tot een gemeenschappelijke SWOT-analyse.

6. Elk van de groepsleden licht zijn of haar 4 concreet haalbare acties toe.

7. Elk groepslid vult zijn of haar acties aan met aanvullende acties die door anderen werden geformuleerd maar ook nuttig kunnen zijn in de eigen context.

8. Als afsluiting stellen de verschillende groepen hun SWOT-analyse aan elkaar voor. Tot slot polst de begeleider bij enkele individuen naar hun concrete acties om breed te observeren tijdens leeractiviteiten. 

Nabespreking

 • Onenigheden tussen de verschillende SWOT-analyses kunnen worden uitgeklaard.
 • Een inventaris kan worden gemaakt van mogelijke acties om breed te observeren in de klaspraktijk. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • Het nadenken over de concrete implicaties van breed observeren kan ook op basis van eigen ervaringen tijdens de observatie- of lesstage.

Transfer

 • Bij het breed observeren van leeractiviteiten is het nuttig om af en toe een stap achteruit te zetten en na te denken over de verschillende aspecten van het breed observeren. Zo kan op basis van de eigen observatie-activiteiten ook een SWOT-analyse gemaakt worden. Ook dit observeren van de eigen activiteiten is een wezenlijk onderdeel van breed observeren.
 • Door gebruik te maken van de werkvorm ‘placemat’ kan men via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. , komen tot  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en werken aan  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. .
Creative Commons License