Didactische principes

Oefening Talensensibilisering vormgeven

Devlieger e.a., 2012 Devlieger, M. e.a. (2012). Is die taal van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering van kleuters tot adolescenten. Leuven/Den Haag: Acco. (p. 47-48) zet de didactische principes om talensensibiliserend les te geven op een rijtje:

  • Via zelfontdekkend leren: laat de leerlingen zelf de kans om allerlei interessante aspecten van taaldiversiteit te ontdekken. Doe het dus niet in hun plaats. Wat je zelf ontdekt, blijft beter hangen. 
  • Aansluitend bij de leefwereld en ervaring van leerlingen ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. )leerlingen zijn daarom de belangrijkste inspiratiebronnen voor talensensiblisering. Vertrek van zaken die leerlingen aanbrengen, meemaken, kennen en kunnen en sluit hierop aan wanneer je zelf iets aanbrengt. 
  • Functioneel: wat je leerlingen laat doen moet voor hen functioneel, betekenisvol zijn. Het moet dus een onmiddellijk verband hebben met leerlingen hun acties en/of gedachtegang zodat het door hen als nuttig ervaren wordt. Laat kleuters bv. niet zomaar tot tien tellen in een andere taal maar tel het aantal leerlingen in een andere taal bij het opnemen van aanwezigheden. Zorg er ook voor dat de activiteiten gericht zijn op de doelen die je wil bereiken op vlak van kennis, vaardigheden en attitude. Bovendien kan je ook op een talensensibiliserende manier aan heel wat ontwikkelingsdoelen en eindtermen werken binnen een waaier aan leergebieden. 
  • Interactief: zodat leerlingen via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  kunnen  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. . Hoe meer invalshoeken er zijn hoe meer kans er is op een rijke en brede visie op taaldiversiteit.

Op Klascement.net vind je twee filmpjes waarin leraren talensensibiliserend aan de slag gaan. Registeren is wel noodzakelijk om de filmpjes te kunnen bekijken (Filmpje 1, Filmpje 2). Welke van deze principes herken je in deze filmpjes? 

Creative Commons License