leren-van-elkaar

We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.

Voor meer info en de vertaling van deze competentie naar het beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar, klik hier!

Creative Commons License