Omgaan met doelgroepen

Toepassing

Doelstellingen

 • De achterliggende visie op cultuur kunnen herkennen in documentatie rond omgaan met sociaal-culturele diversiteit.
 • De voor-en nadelen kunnen detecteren van een doelgroepenbenadering in het omgaan met sociaal-culturele diversiteit.
 • Inzicht in de didactische consequenties van een doelgroepenbenadering in het omgaan met sociaal-culturele diversiteit.
 • De sleutelcompetenties voor leren VOOR diversiteit kunnen koppelen aan de vraag of een doelgroepenbenadering geschikt is voor het omgaan met diversiteit.

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Het eerste deel van deze opdracht is individueel.
 • Het tweede deel van deze opdracht vereist een discussie in groepen van min. 5 personen.
 • De vragen kunnen ook individueel beantwoord worden. Zo gaat echter de meerwaarde van het samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. verloren. 

Voorbereiding

Volgende zaken worden voorzien per persoon:

Drie groten vellen papier worden opgehangen in de ruimte:
  • Vel 1: Hierop komen de discussievragen omtrent de visie op cultuur.
  • Vel 2: Hierop komen de discussievragen omtrent het gebruik van een doelgroepenbenadering.
  • Vel 3: Hierop komt de discussievraag omtrent de verenigbaarheid van een doelgroepenbenadering met de sleutelcompetenties voor Leren VOOR Diversiteit.

Opdracht

1. Neem de 2 bronnenkaarten door:

2. Denk individueel na over deze vragen:

VISIE OP CULTUUR:

 • Welke visies op cultuur ligt aan de basis van beide documenten? Is het aan te raden deze benadering van cultuur te gebruiken om leraren (in opleiding) of leerlingen te leren omgaan met (etnisch-)culturele diversiteit in het onderwijs?

DOELGROEPENBENADERING:

 • Welke didactische voordelen biedt een doelgroepenbenadering om mensen te ‘leren omgaan met cultuurverschillen’?
 • Wat zijn de valkuilen van een doelgroepenbenadering om te ‘leren omgaan met cultuurverschillen’?
 • Welke meerwaarde kan een doelgroepenbenadering bieden?

Leren VOOR diversiteit:

3. Vervolgens wordt een stille wand discussie gehouden. Het is dus volledig stil. Schrijf nu jouw antwoorden op de vellen die verspreid zijn over het lokaal. Je mag ook vragen stellen of een reactie geven op het antwoord van iemand anders. Ook kun je verbanden leggen tussen de verschillende antwoorden en argumenten. Men blijft schrijven tot niemand meer iets wil bijdragen. 

Nabespreking

...

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

De voorgestelde discussievragen kunnen ook via volgende werkvormen beantwoord worden:

De twee bronnenkaarten kunnen ook verdeeld worden onder de verschillende groepen. In de tweede fase stellen de verschillende groepen hun teksten dan aan elkaar voor en gaan ze met elkaar in discussie. Dit principe van verdeelde informatie verhoogt het samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.

Alternatieve toepassingen

Ook andere documenten die leraren (in opleiding) informeren rond het omgaan met sociaal-culturele en diversiteit binnen het betreffende onderwijsniveau kunnen aan eenzelfde kritische blik onderworpen om zo de onderliggende vooronderstellingen en implicaties voor het leren IN en VOOR diversiteit aan het licht te brengen.

Transfer

Bij het lesgeven 'over' (omgaan met) sociaal-culturele diversiteit gaat men steeds, al dan niet bewust, uit van een bepaalde visie op cultuur. Daarbij is het een goede oefening om steeds weer stil te staan bij die visie, de vooronderstellingen en implicaties van deze visie voor leren IN en VOOR diversiteit

Creative Commons License