Feedback geven

Oefening

Doelstellingen

 • Toepassen van het geven van feedback op een concrete onderwijssituatie.
 • Aandacht besteden aan breed evalueren bij het opstellen van evaluatiecriteria en geven van feedback. 

Richtlijnen

Met wie?

 • De voorgestelde werkvorm is een A/B-activiteit die samenwerking vereist. Voor deze oefening stellen we een samenwerking in groepen van 4 voor.
 • Deze oefening kan ook individueel gemaakt worden. Zo gaat de meerwaarde van samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. echter verloren.

Voorbereiding

 • Per groepje zijn volgende fiches beschikbaar:
 • Elke groep beschikt over de mogelijkheid om een filmfragment te bekijken waarop een leerling een presentatie geeft. Er worden filmfragmenten uitgezocht die aansluiten bij het toekomstige onderwijsniveau waar de studenten in zullen terechtkomen.
 • Op deze website zijn filmfragmenten van presentaties door leerlingen beschikbaar die aansluiten bij het secundair onderwijs.
 • Via de zoekterm ‘spreekbeurt, boekbespreking’ zijn op youtube verschillende filmfragmenten te vinden van leerlingen uit het lager onderwijs.
 • Ook kunnen lessen van leraren (in opleiding) bekeken worden. De reeks Labo op de website van Klasse biedt zo enkele videofragmenten aan die hiervoor kunnen gebruikt worden. In deze videofragmenten wordt op het einde feedback gegeven. U kunt er al dan niet voor kiezen om deze feedback te tonen. 

Opdracht

A-activiteit

Neem volgende fiches door:

B-activiteit

1. Bekijk met jullie groep een filmfragment waarop een leerling een presentatie maakt.

2. Stel per twee criteria op, op basis waarvan deze presentatie kan beoordeeld worden.

3. Bereid nu per twee de feedback voor. Draag deze feedback voor aan het andere duo via een rollenspel.

4. Geef elkaar feedback op de wijze van feedback geven.

Afsluiter

Klassikaal kan de begeleider beslissen om er enkele filmpjes en duo’s uit te halen die hun rollenspel opvoeren. De klas kan vervolgens feedback geven op de wijze waarop in het rollenspel feedback wordt gegeven. 

Nabespreking

De feedback kan geëvalueerd worden op basis van de criteria voor goede feedback in de twee fiches:

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Deze oefening kan ook via volgende werkvormen worden gemaakt:

Alternatieve toepassingen

Het geven van feedback kan toegepast worden in allerlei situaties. Deze oefening kan ook gemaakt worden op basis van huistaken van studenten/leerlingen, peerevaluatie van het product of proces van medestudenten (bv. presentaties van medestudenten in de klas, microteaching, groepsopdrachten), evaluatie van het lesgeven van de docent door de studenten, …. kortom de gehele waaier aan onderwijsactiviteiten die geëvalueerd kunnen worden.  

Transfer

 • Feedback is een wezenlijk onderdeel binnen het evalueren van de gehele waaier aan onderwijsactiviteiten. Zie ‘Alternatieve toepassingen’ voor transfermogelijkheden.
 • Door gebruik te maken van filmfragmenten als levensecht casusmateriaal wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
 • Door te werken met een A-/B-activiteit werkt men via samenwerkend leren aan de basiscompetenties  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License