Evalueren en frustreren

Oefening met casussen

Doelstellingen

  • Alternatieve evaluatievormen formuleren die ruimte laten voor differentiatie. Op deze wijze professionaliseert men zich in breed evalueren

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

  • De voorgestelde werkvorm, de placemat, vereist een samenwerking in groepen van 4.
  • Deze oefening kan ook individueel gemaakt worden. Op deze manier verliest men echter de meerwaarde van samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. .

Voorbereiding

Per groepje worden volgende zaken voorzien:

Opdracht

1. Elk groep krijgt 1 korte casus van op de bronnenkaart casussen 'Evalueren en frustreren'.  Deze casus beschrijft een situatie waarbij een leerling gefrustreerd achterblijft na de evaluatie. Elke groep krijgt ook een vel papier. In het midden van dit vel papier tekenen de leerlingen een rechthoek. Dit is het gemeenschappelijke terrein. De leerlingen trekken daarna vanuit de hoeken van de rechthoek lijnen naar de hoeken van het vel papier. Deze vier velden behoren toe aan elke leerling apart.

 

2. Elk groepslid geeft in zijn of haar aparte veld een antwoord op volgende vragen:

  • Waarom blijft de leerling gefrustreerd achter na de evaluatie?
  • Hoe zou je deze frustraties kunnen opvangen? Bedenk twee alternatieve evaluatievormen die de frustraties van deze leerling kunnen voorkomen. Hou daarbij rekening met haalbaarheid en een realistische planlast!

3. Elk groepslid legt zijn antwoorden voor aan de rest van de groep.

4. Nu proberen de groepsleden tot een gemeenschappelijk antwoord te komen. Ze beargumenteren hun antwoorden en luisteren naar de anderen. 

Nabespreking

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

  • De casussen kunnen ook voortkomen uit de ervaringen van studenten tijdens hun observatie- of lesstage.
  • De casussen kunnen ook voortkomen uit studenten hun eigen ervaringen met evalueren. Zo kunnen ze de opdracht krijgen om 1 situatie neer te schrijven waarin ze zelf gefrustreerd achterbleven na een evaluatie. Deze situatie kan betrekking hebben op hun hele schoolcarrière, dus ook in het hoger onderwijs.

Transfer

  • Ook na het uitvoeren van bepaalde evaluatievormen kan de docent de gebruikte evaluatievorm gaan evalueren om na te gaan of studenten gefrustreerd achterblijven door de evaluatie. Op deze manier kan dan nagedacht worden over alternatieve evaluatievormen die ruimte laten voor differentiatie en het brede spectrum aan competenties evalueren.
  • Door gebruik te maken van de werkvorm ‘de placemat’ werkt men via samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan de sleutelcompetenties  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
  • Door authentieke casussen te bespreken wordt de leefwereld verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ). Door casussen in groep te bespreken kunnen meerdere perspectieven gedeeld worden wat  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. breed observeren Door breed te observeren leer je kijken naar het sociale gedrag van de lerende in verschillende situaties in de klas en in situaties buiten de klas die op het eerste zicht niets met schools leren te maken hebben. Zo blijf je alert voor de aanwezige diversiteit waar je in het didactisch handelen op kunt voortbouwen.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.  bevordert. 
Creative Commons License