Evalueer breed

Oefening

Doelstellingen

 • Op basis van een voorbeeldtaak evaluatiecriteria opstellen om breed te evalueren en feedback geven. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Deze opdracht wordt per twee gemaakt. Daarbij wordt het principe van verdeelde informatie gehanteerd. Zo wordt extra heterogeniteit ( heterogene groepsvorming Interactie in heterogene groepen vergroot de kansen op leren omgaan met diversiteit en de sociale spanningen die daaruit voortvloeien: de verschillen zijn groter en veelzijdiger en er moet meer worden onderhandeld. ) gecreëerd in de duo’s wat ten goede komt van het leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .

Voorbereiding

Opdracht

1. De ene helft van de klas vormt de A-groep, de andere helft van de klas de B-groep. Dit kan aangeduid worden met een kenteken, sticker, … Elkeen krijgt een fiche die bij de groep hoort (Fiche A-groep, Fiche B-groep).

2. Vorm een duo met iemand van je eigen groep en los samen de opdracht op de fiche op.

3. Vorm nu een duo met iemand uit de andere groep. Bekijk samen jullie oplossingen:

 • Zit er een groot verschil in de punten die jullie hebben gegeven?
 • Welke evaluatie-criteria hebben jullie beiden gehanteerd? Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de feedback die jullie geven?

4. Tracht tot consensus te komen omtrent de punten, evaluatiecriteria en feedback.

5. Ter afsluiting kan de docent ervoor kiezen om de groepen hun ervaringen met de taak te laten delen met de rest van de klas. Volgende vragen kunnen hier richtinggevend zijn:

 • Welke struikelblokken ondervonden jullie?
 • Welke elementen waren vernieuwend? Besteed je reeds aandacht aan competentiegericht evalueren?
 • Welke voor- en nadelen zien jullie in het competentiegericht evalueren van dergelijke taken? 

Nabespreking

 • Ter afsluiting kan de docent ervoor kiezen om de groepen hun ervaringen met de taak plenair te delen. Volgende vragen kunnen hier richtinggevend zijn:
  • Welke struikelblokken ondervonden jullie?
  • Welke elementen waren vernieuwend? Besteed je reeds aandacht aan competentiegericht evalueren?
  • Welke voor- en nadelen zien jullie in het competentiegericht evalueren van dergelijke taken?
 • De 8 principes van het competentiegericht evalueren kunnen als richtlijn dienen bij de inhoudelijke beoordeling van de evaluaties en de nabespreking.
 • Via het afsluitende gesprek krijgt de docent zicht op de visie en het inzicht van de groep in breed evalueren.

Aandachtspunten bij de oplossing

“Dit voorbeeldje vraagt om een aandachtig lezen en kijken omdat het zo zorgvuldig gemaakt is. Een aandachtige lezer (en zeker een basketballiefhebber) zal merken hoe correct de leerling die moeilijke Amerikaanse namen geschreven heeft. Alleen ‘Housten’ is fout geschreven! Maar nog merkwaardiger is de tekening. De speler zal met grote overtuiging een ‘dunk’ maken. Maar op welk ogenblik? Op het scorebord kun je zien dat er nog twee seconden te spelen zijn en dat zijn ploeg, de Rockets, één punt achter staat! Dat wil zeggen dat deze doelpoging sowieso de doorslag zal geven. Gaat de bal in het net, dan winnen de Rockets met één punt verschil. De tegenstrevers zullen dan niet meer de tijd hebben om nog een doelpunt te maken. Mist hij, dan hebben de anderen gewonnen… Een geweldig spannend moment dus!

Als zijn meester of juf dat niet gezien heeft en daar niet enthousiast op reageert, dan moet die leerling toch geweldig ontgoocheld zijn?

In dit voorbeeld is het dus belangrijk zicht te krijgen op het gehele werk van de leerling. Competenties hebben te maken met het hele plaatje. We lezen dus ook de tekening, de onderliggende boodschappen, wat de leerlingen proberen te zeggen, … . Goed kijken, observeren, luisteren en aanvoelen zijn dus gewezen om competenties te evalueren!”

Uit: Ides Callebaut (2007), Schrijven voor jezelf. Heerlijk voor iedereen en zeker voor leerlingen van de lagere school. Hoe meer hoe liever dus! Manuscript voor EE-Cahier schrijven, in voorbereiding.

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • Deze opdracht kan ook toegepast worden op andere taken die geëvalueerd kunnen worden. Deze producten kunnen zowel verzameld worden tijdens observatie-stages als tijdens de eigen stagelessen. Verder kunnen ook de producten van de studenten tijdens de lerarenopleiding op dezelfde manier onderworpen aan de 8 principes voor competentiegericht evalueren.

Transfer

 • De 8 principes voor competentiegericht evalueren kunnen een richtlijn zijn bij het opstellen van een evaluatieplan. Dit betekent dus niet dat alle 8 principes bij elke evaluatievorm aanwezig dienen aanwezig te zijn, maar wel dat alle evaluatievormen samen beantwoorden aan deze 8 principes.
 • Door gebruik te maken van de werkvorm ‘verdeelde informatie’ kan men via samenwerkend leren en heterogene groepsvorming werken aan normaliteit Diversiteit is alomtegenwoordig. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam. Onbevooroordeeldheid & non-discriminatie Omgaan met diversiteit betekent dat we ons bewust worden van onze stereotypen en deze zeker niet laten uitmonden in vooroordelen. We gaan anderen beschouwen als individuen en hen onbevangen observeren in een specifieke context. Daarnaast hoeden we ons ervoor om anderen niet te discrimineren. multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. flexibiliteit Kunnen functioneren in een complexe samenleving veronderstelt dat we vlot kunnen switchen tussen verschillende codes die worden gehanteerd, naargelang context, personen, situaties, culturen. Hier gaat een dynamisch proces aan vooraf van observeren, afwegen, uittesten wat wel en niet kan, onderhandelen en zich manifesteren of aanpassen zonder het eigen referentiekader te verloochenen. dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
 • Door authentiek materiaal te bespreken wordt de leefwereld verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ). Doordat men deze in groep gaat bespreken kunnen meerdere perspectieven gedeeld worden wat  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. breed observeren Door breed te observeren leer je kijken naar het sociale gedrag van de lerende in verschillende situaties in de klas en in situaties buiten de klas die op het eerste zicht niets met schools leren te maken hebben. Zo blijf je alert voor de aanwezige diversiteit waar je in het didactisch handelen op kunt voortbouwen.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.  bevordert. 
Creative Commons License