Diversiteit observeren en evalueren?

Verruim je blik

Doelstellingen

 • Bewust worden van de betekenis die men geeft aan de termen ‘observeren’ en 'evalueren’.
 • Bewust worden van de link  tussen ‘observeren’ en ‘evalueren’ enerzijds en omgaan met diversiteit anderzijds.
 • Brainstormen over de wijze waarop observeren en evalueren in concreet haalbare acties kan gelinkt worden aan omgaan met diversiteit.

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De voorgestelde werkvorm ‘Denken-delen-uitwisselen’ vereist een samenwerking in duo’s in klassikaal verband.
 • Het is ook mogelijk deze oefening individueel te maken. Zo gaat echter de meerwaarde van samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.  verloren.

Voorbereiding

Dit heb je nodig:

Opdracht

1. Denken: Elke student vult het kernwoordenschema individueel in. Zo verzeker je de participatie van elke student.

2. Delen: In tweetallen overleggen de studenten omtrent hun ingevulde schema en krijgen ze de mogelijkheid om het schema bij te stellen. Dit bijstellen gebeurt in een andere kleur.

3. Uitwisselen: Willekeurig worden enkele studenten aangewezen om hun schema toe te lichten. De begeleider kan er ook voor kiezen om eerst ‘observeren’ en daarna ‘evalueren’ te bespreken.

Nabespreking

 • De definitie van breed observeren en breed evalueren, en de concrete invulling die deze krijgen doorheen het thema zijn richtinggevend voor de evaluatie van de kernwoordenschema’s.
 • Enkele duo’s worden willekeurig aangewezen om hun schema toe te lichten. Indien er grote verschillen bestaan, of andere duo’s tot andere resultaten gekomen zijn, kan dit plenair bediscussieerd worden.
 • Hierbij is het belangrijk dat er heel wat verschillende oplossingen mogelijk zijn net omwille van het ‘brede’ in breed evalueren.
 • Tijdens de nabespreking kan de link gelegd worden naar de verdere invulling van Breed observeren en Breed evalueren

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

 • De placemat. Het gehele kernwoordenschema of de afzonderlijke delen van het schema kunnen in een eerste stap individueel gemaakt worden. Daarna overleggen de groepsleden via samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  om tot een gemeenschappelijk kernwoordenschema te komen dat genoteerd wordt in het midden van de placemat. Het is aangewezen om voorgestructureerde placemats te voorzien met vier niet-ingevulde kernwoordenschema’s. Zo voorkom je dat de oefening ongestructureerd verloopt of dat het schema onvolledig wordt ingevuld.

Alternatieve toepassingen

Transfer

 • Het invullen van een kernwoordenschema is een effectieve manier om breed te observeren en zicht te krijgen op de beginsituatie omtrent een bepaalde lesinhoud.
 • Het herhalen van deze oefening op latere tijdstippen is een effectieve manier om formatief te evalueren zonder al te veel tijd te verliezen. Hierdoor krijgt men zicht op de evolutie van het leerproces omtrent een bepaalde lesinhoud. Op basis hiervan kan het instructieproces bijgesteld worden.
 • Door inzichten te delen via de werkvorm ‘Denken-delen-uitwisselen’ werkt men via samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
Creative Commons License