Zoek de elementen in het slechtnieuwsgesprek

Oefening

Doelstellingen

 • De verschillende elementen ontdekken in het slechtnieuwsgesprek.
 • Reflecteren over de eigen aanpak bij een gelijkaardig gesprek.  

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De werkvorm ‘Check in duo’s’ vereist samenwerking in duo’s.
 • Deze oefening kan ook individueel gemaakt worden. Zo verliest men echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. .

Voorbereiding

Per student worden volgende zaken voorzien:

Opdracht

1.Doorneem de achtergrondinformatie rond 'gespreksvaardigheden' en 'het slechtnieuwsgesprek'. Maak per twee een checklist van min. 5 elementen die zeker aanwezig moeten zijn in een slechtnieuwsgesprek. 

2. Lees individueel het slechnieuwsgesprek met de ouders van Yeşim

 • Welke algemene bevindingen heb je omtrent dit gesprek?
 • Welke gespreksvaardigheden zet de juf in? 
 • Herken je de 5 elementen van jullie checklist? 
 • Zijn er dingen die je anders zou aanpakken?

3. Pas waar nodig jullie checklist aan. 

Nabespreking

De tips onder ‘Het slechtnieuwsgesprek’ vormen hier de richtlijn voor de nabespreking. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • Deze oefening kan op gelijk welk slechtnieuwsgesprek toegepast worden. Wanneer bepaalde elementen ontbreken of niet stroken met de voorgestelde structuur van het slechtnieuwsgesprek kunnen alternatieven worden voorgesteld.
 • De slechtnieuwsgesprekken kunnen ook worden voorgedragen via een rollenspel.

Transfer

 • Hoe pakt u als lerarenopleider zelf een slechtnieuwsgesprek aan, bv. na negatieve stagebeoordeling?
 • Door te werken met authentieke casussen wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
 • Door te werken in duo’s werkt men via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License