Professionele oudergesprekken

Stellingendiscussie

Doelstellingen

  • Aan de hand van stellingen reflecteren over de eigen visie op professionele mondeling communicatie met ouders. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

  • De voorgestelde werkvorm ‘De Lijn’ vereist een samenwerking met de hele groep.

Voorbereiding

Opdracht

1. De begeleider vraagt de deelnemers om recht te staan en toont hen de denkbeeldige lijn die door de ruimte loopt van ‘Helemaal eens’ naar ‘Helemaal oneens’.
 
2. De begeleider formuleert een stelling en vraagt de deelnemers om een positie in te nemen op de lijn. Daarbij moeten ze met hun buur hun standpunt toelichten om zo te bepalen in welke mate ze het meer eens of oneens zijn.
 
3. De begeleider wijst een willekeurig persoon aan om zijn of haar standpunt toe te lichten. Deze persoon kan op zijn beurt een ander persoon aanwijzen om zijn of haar standpunt toe te lichten. De argumenten kunnen eventueel geïnventariseerd worden op het bord of een flipover. 
 
4. Een nieuwe stelling wordt geformuleerd.

Nabespreking

Tijdens de nabespreking kan samen met de groep gekomen worden tot een 10-tal voorwaarden voor professionele oudergesprekken. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

  • De stellingen die aan bod komen in de discussie kunnen ook door de studenten zelf geformuleerd worden op basis van hun eigen ervaringen, dilemma’s waar ze mee worstelen met betrekking tot oudergesprekken.

Transfer

  • Het voeren van een stellingspel is een effectieve manier om bij de aanvang van een lesinhoud breed te observeren en zicht te krijgen op de beginsituatie. De begeleider kan de observatiegegevens bijhouden in een logboek. Deze kunnen een ondersteuning bieden bij het bijstellen van het instructieproces. Indien de oefening op een later tijdstip wordt herhaald kunnen de nieuwe observatiegegevens vergeleken worden met de initiële logboeknotities.
  • Via een stellingdiscussie werkt men via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
  • Door gebruik te maken van de werkvorm ‘De lijn’, maak je de meningen van alle deelnemers visueel. Doordat de deelnemers in discussie moeten treden met hun buren op de lijn zijn ze genoodzaakt om in dialoog te treden. 
Creative Commons License