Pimp your schoolreglement

Oefening

Doelstellingen

Schoolreglementen worden dan wel ondertekend door ouders maar dit betekent niet noodzakelijk dat ze ook gelezen worden. Wanneer ouders niet op de hoogte zijn van de wederzijdse afspraken die ze aangaan via het tekenen van dit schoolreglement is het ook moeilijk om te verwachten dat ze een partner kunnen zijn in het naleven van deze afspraken. Door het schoolreglement te ‘pimpen’ met een korte, aantrekkelijke en leesbare samenvatting zorg je ervoor dat ouders weten wat ze tekenen, hier sneller een dialoog over zullen aangaan met de school indien ze bedenkingen hebben en dus ook een gelijkwaardige partner kunnen zijn in het realiseren van wederzijdse afspraken. 

TimingLang (één of meerdere lesuren)

Richtlijnen

Met wie?

  • Om de voordelen van samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  te benutten stellen we voor dat deze oefening per twee wordt gemaakt. Uiteraard kan deze oefening ook individueel worden gemaakt

Voorbereiding

  • Men beschikt over een bestaand schoolreglement, bij voorkeur van een school waarmee men (in het kader van de stage) in nauw contact mee staat.
  • Eventueel vraagt men ook aan iemand uit de school of deze bereid is feedback te leveren tijdens het proces en over het eindresultaat. Zo wordt optimale bruikbaarheid van het product nagestreefd en wordt door de samenwerking met de school, de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
  • De studenten beschikken over de achtergrondinformatie rond Communiceren met àlle ouders, Schriftelijke & online communicatie en Taalbarrières overbruggen in schriftelijke communicatie

Opdracht

1. Raadpleeg het schoolreglement van een school waar één van jullie bij voorkeur mee in nauw contact staat (bv. in het kader van de stage).
 
2. Inventariseer de belangrijkste elementen uit dit schoolreglement. Vraag hierover feedback aan iemand uit de school.
 
3. Maak op basis van deze belangrijkste elementen een korte samenvatting, van max. 2 blz., waarin je deze elementen op een aantrekkelijke en begrijpbare manier weergeeft. Vraag de school geregeld om feedback zodat je een optimale bruikbaarheid kunt garanderen.
 
4. Stel de eindresultaten voor aan jullie medestudenten via een soort ‘tentoonstelling’. Geef de andere duo’s feedback door middel van post-its. Gebruik groene post-its om de sterke punten in de verf te zetten. Gebruik roze post-its om werkpunten of bedenkingen aan te geven.
 
5. Tijdens een nabespreking wisselen de duo’s hun ervaringen met de samenwerking met de school uit. 

Raadpleeg volgende bronnen voor achtergrondinformatie en tips:

Nabespreking

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

Transfer

  • Door samen te werken in duo’s werkt men via samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
  • Door te werken met een authentiek schoolreglement en in de ontwikkeling van het product nauw samen te werken met de school wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
  • Doordat in de evaluatie zowel rekening wordt gehouden met de stem van de school, de medestudenten, de studenten en de docent, doet men aan  breed evalueren Breed evalueren betekent dat leraren een waaier aan evaluatiestrategieën gebruiken die leerlingen de kans geven hun beheersing van de leerinhouden en competenties aan te tonen.
Creative Commons License