Het klachtengesprek - Hoe kan het anders?

Oefening

Doelstellingen

  • Tekorten analyseren in de aanpak van een voorbeeldklachtengesprek.
  • Een concrete aanpak van een klachtengesprek kunnen voorstellen.
  • Via een rollenspel de techniek van het klachtengesprek in praktijk kunnen omzetten. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

Voorbereiding

Opdracht

1. Denken. Lees het klachtengesprek individueel. Formuleer een antwoord op volgende vragen:

2. Delen. Deel je antwoorden met je partner. Schrijf samen een alternatief gesprek uit waarin de directeur de stappen van het klachtengesprek volgt.

3. Uitwisselen. Draag dit alternatieve gesprek via een rollenspel voor aan de rest van de groep. 

Nabespreking

  • Zijn alle stappen voor het klachtengesprek aanwezig?
  • Is het steeds nodig om alle stappen te doorlopen tijdens eenzelfde gesprek? 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

  • Deze oefening kan gemaakt worden op basis van situaties die mogelijks voorkomen tijdens de eigen lespraktijk of stagepraktijk.
  • Studenten kunnen ook de opdracht krijgen om in het kader van de stage hun mentoren te interviewen omtrent oudergesprekken. Hieruit kunnen onder meer klachtengesprekken uit naar voor komen die vervolgens kunnen gebruikt worden voor analyse, het formuleren van alternatieven, het opvoeren van een rollenspel, … .

Transfer

  • In welke mate heeft u als lerarenopleider te maken met een klachtengesprek? Hoe pakt u dit in de praktijk aan?
  • Door te werken met authentieke casussen wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
  • Door te werken in duo’s werkt men via samenwerkend leren aan  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License