Het adviesgesprek

Rollenspel

Doelstellingen

 • Gespreksvaardigheden en –technieken inoefenen via een rollenspel.
 • Feedback geven over de wijze waarop medestudenten een gesprek met ouders en de leerling aanpakken. 

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Voor dit rollenspel is samenwerking per 4 vereist.
 • De feedback door de toeschouwers kan in duo’s geformuleerd worden.

Voorbereiding

Opdracht

De spelers

1. Neem het rollenspel 'Gesprek met de ouders van Sharif' door.

2. Verdeel de rollen. Denk samen na over de gespreksvaardigheden en –technieken die de leraar kan hanteren en geef elkaar tips om de rollen uit te diepen.

3. Oefen het rollenspel in.

4. Voer het rollenspel op.

De toeschouwers

1. Bekijk het rollenspel en formuleer individueel een antwoord op volgende vragen:

 • Wat zijn je algemene bevindingen omtrent dit rollenspel?
 • Welke gespreksvaardigheden en-technieken herken je bij de leraar?
 • Wat vind je goed?
 • Wat vind je minder goed en hoe zou jij dit anders aanpakken?

 2. Leg je bevindingen samen met iemand anders. Kom tot een consensus. Formuleer feedback voor de spelers (en vooral de leraar). Neem hierbij de regels in acht van ‘goede feedback’.

 3. Geef de spelers (en vooral de leraar) feedback omtrent het rollenspel. 

Nabespreking

De tips rond ‘gespreksvaardigheden’ en ‘het adviesgesprek’ vormen de richtlijn bij de nabespreking. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

 • Bij het rollenspel kan een extra rol worden toegevoegd, die van de regisseur. De regisseur last time-outs in om diegene die het rollenspel opvoeren te vragen om met ander gedrag te experimenteren. Tijdens de nabespreking komen zowel de reacties van de regisseur als van de spelers aan bod. Bekijk zeker ook 'Oudergesprekken in actie' voor alternatieve invullingen van rollenspelen. 

Alternatieve toepassingen

 • Op basis van eigen ervaringen met communicatie met ouders of gedocumenteerde ervaringen van leraren in het onderwijsveld (bv. in het kader van de stage) met oudercommunicatie kan gewerkt worden met andere authentieke casussen die nagespeeld worden en al dan niet op film worden opgenomen.
  • Medestudenten kunnen vervolgens feedback geven over de gebruikte gespreksvaardigheden en specifieke gesprekstechnieken. 
  • Deze gesprekken kunnen ook geparodieerd worden (hoe het zeker niet moet), om vervolgens feedback te geven over hoe het beter kan.
  • Bij het naspelen van oudergesprekken kan ook de objectieve expert een rol krijgen.
 • Studenten kunnen elk een situatie formuleren. Daarbij worden de rollen (standpunten) van de deelnemers ook uitgewerkt. Deze worden allen in een kom gestoken waarna studenten casussen uit de kom trekken en deze naspelen.

Transfer

 • Hoe pakt u als lerarenopleider zelf adviesgesprekken aan?
 • Door studenten een rollenspel te laten opvoeren kunnen ze actief de praktijk van het communiceren met ouders ervaren.
 • Door studenten in duo’s feedback te laten leveren op het rollenspel werken ze via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License