Brieven voor alle ouders

Oefening

Doelstellingen

 • Bestaande brieven naar ouders beoordelen op hun diversiteitsgehalte.
 • Bestaande brieven naar ouders herschrijven zodat ze toegankelijk zijn voor alle ouders. 

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De voorgestelde werkvorm ‘denken-delen-uitwisselen’ vereist een samenwerking in duo’s.
 • Deze oefening kan ook individueel gemaakt worden. Zo verliest men echter de meerwaarde van het samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. .

Voorbereiding

 • De studenten beschikken over de mogelijkheid om de achtergrondinformatie rond ‘Communicatie met ouders’ in het algemeen, en ‘Schriftelijke communicatie’ in het bijzonder te raadplegen.

 • Voor de nabespreking en peer-evaluatie zijn post-its in twee verschillend kleuren nodig (groen & roze). 

 • Voorzie een aantal bestaande brieven van scholen naar ouders. Hierbij kunnen onderstaande brieven gebruikt worden. De logo’s van de scholen werden verwijderd. De namen van de school, schoolgebonden organisaties, leerkrachten en directie werden onleesbaar gemaakt. 

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Bosklassen

Afstemming rapporten

Consult en vaccinatie

Attituderapport

Extra muros activiteiten

Examens

Grootouderfeest

Facturatiesysteem op school

Grootouderfeest 2

GWP Londen

Je gezin

Herfstklassen

Oudercontact

Onderzoekscompetenties

Pedagogische studiedag

Smartschool voor ouders

Speelgoedmuseum

Studiereis Londen

Zwemmen

 

Opdracht

1. Bekijk individueel de verschillende brieven van scholen aan ouders.
 
2. Welke zaken vind je goed? Welke zaken vind je minder goed? Baseer je hierbij op het onderdeel ‘Communicatie met ouders’ in het algemeen en ‘Schriftelijke communicatie’ in het bijzonder. Noteer je opmerkingen bij de verschillende brieven.

3. Leg jouw opmerkingen samen met die van je partner en vergelijk.

4. Kies nu samen één brief waar je redelijk wat opmerkingen over hebt en onderwerp deze aan een ‘make-over’. Laat je hierbij inspireren door de aanwezige achtergrondinformatie rond oudercommunicatie.

5. Presenteer jullie brief in een ‘ouderbrieven-tentoonstelling’ aan de rest van de groep.

6. Geef de andere duo’s feedback door middel van post its. Gebruik de groene post-its om de sterke punten in de verf te zetten. Gebruik de roze post-its om werkpunten of bedenkingen aan te geven. 

Nabespreking

 • De nabespreking verloopt via peer-evaluatie.
 • Ook als docent kunt u feedback geven door middel van post-its (eventueel in een ander kleur).
 • Enkele specifieke aandachtspunten:
  • Letten de studenten erop dat de brieven ook begrijpelijk zijn voor anderstalige ouders? Slagen ze hierin?
  • Besteden de studenten aandacht aan diversiteit aan gezinsvormen in hun communicatie?
  • Besteden de studenten aandacht aan sociaal-cultureel bewustzijn bij het opstellen van de brieven (bv. bij de brief over ‘zwemmen’). 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • In het kader van de stage kunnen de studenten in hun stagescholen brieven verzamelen die vervolgens kunnen gebruikt worden voor deze oefening.
 • Laat de studenten zelf, op basis van een bepaalde mededeling, een brief ontwerpen.

Transfer

 • Hoe verloopt de communicatie vanuit de instelling naar (anderstalige) ouders toe?
 • Door studenten in duo te laten samenwerken en nadien feedback te laten geven op elkaar werken ze via samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. flexibiliteit Kunnen functioneren in een complexe samenleving veronderstelt dat we vlot kunnen switchen tussen verschillende codes die worden gehanteerd, naargelang context, personen, situaties, culturen. Hier gaat een dynamisch proces aan vooraf van observeren, afwegen, uittesten wat wel en niet kan, onderhandelen en zich manifesteren of aanpassen zonder het eigen referentiekader te verloochenen. dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
 • Door te werken met authentieke schriftelijke communicatie wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
Creative Commons License