Anti-oudercommunicatie

Verruim je blik

Doelstellingen

 • Verkenning van de beginsituatie.
 • Identificatie van obstakels bij communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid.
 • Identificatie van mogelijke oplossingen bij communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid. 

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Voor deze oefening stellen we een samenwerking in groepjes van 3 tot 5 personen voor.
 • Deze oefening kan ook individueel of in grotere groepen worden gemaakt. Individueel verliest men echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. . Wanneer de groepen te groot worden is de kans dan weer groter dat bepaalde deelnemers weinig inbreng leveren.

Voorbereiding

Volgende zaken worden voorzien per groep:

 • Een groot vel papier
 • Stiften
 • Post-its 

Opdracht

Door gebruik te maken van de werkvorm ‘Omgekeerde opdracht’ (Dirkse-Hulscher & Talen, 2007[1]) gaan we de vraag 180 graden omdraaien. In plaats van ons af te vragen hoe communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid kan geoptimaliseerd worden vragen we ons af hoe we dit net kunnen verergeren.

1. Alle deelnemers krijgen 5 minuten de tijd om individueel na te denken over twee vragen:

 • Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de communicatie met ouders (schriftelijk, mondeling, formeel & informeel) zo goed als onmogelijk wordt.
 • Wat kunnen we doen zodat ouders zich helemaal niet betrokken voelen bij het klas- en schoolgebeuren van hun zoon of dochter?

2. Per groep doet men een rondje en worden de ideeën geïnventariseerd. Deze worden op de linkerhelft van de vellen papier geschreven. 

3. De ideeën worden één voor één besproken. Per idee wordt nagegaan hoe dit kan vertaald worden in een oplossing voor de oorspronkelijke vraagstellingen:

 • Wat kunnen we doen om de communicatie met ouders (schriftelijk, mondeling, formeel & informeel) te optimaliseren?
 • Wat kunnen we doen zodat ouders zich optimaal betrokken voelen bij het klas- en schoolgebeuren van hun zoon of dochter?  

4. De verschillende groepen hangen hun flipovers rond in de ruimte. Via post-its levert men feedback en bedenkingen over de oplossingen van de andere groepen.

5. Eventueel worden onduidelijkheden besproken tijdens een plenaire nabespreking. 


[1] Dirkse-Hulscher, S. & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek. Dé inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Den Haag: Academic Service. 

Nabespreking

 • Tijdens de nabespreking kan de link gelegd worden met de thema’s en inhouden die verder aan bod zullen komen.
 • Hier is het belangrijk om aan te geven dat er voor elk probleem niet een kant-en-klare oplossing bestaat, maar eerder ‘handvaten’ die in specifieke situaties en contexten kunnen worden in acht genomen en tegenover elkaar worden afgewogen om zo tegemoet te komen aan de waaier van factoren die in de betreffende context van tel zijn. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Andere werkvormen waarmee je kunt brainstormen over de vraag hoe communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid kan geoptimaliseerd worden zijn:

Alternatieve toepassingen

De algemene vraagstelling rond oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid kan ook geformuleerd worden vanuit de ervaringen in de praktijk. Welke problemen worden ondervonden in het contact met ouders en wat kan de individuele leraar en de school doen om dit probleem te verergeren en vervolgens verhelpen? Door specifieke problemen uit de realiteit binnen te brengen wordt de leeromgeving verbreed.

Transfer

 • Door gebruik te maken van de werkvorm ‘omgekeerde opdracht’ ga je een vraagstelling 180 graden omdraaien. Zo ga je in groep ideeën bedenken voor het vergroten of verergeren van het probleem, in plaats van voor het oplossen van een probleem. De meerwaarde is dat je hiermee vaste denkpatronen kunt doorbreken en mensen dwingt om vanuit een ander perspectief ( multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. ) naar het probleem te kijken. Dit leidt tot vernieuwende en verrassende oplossingen.
 • Door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en meningen kan men via  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.   leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
Creative Commons License